Gaziantep'te Afet Farkındalığı ve Duyarlılığı Sempozyumu | YAÇEM
 

News

Gaziantep’te Afet Farkındalığı ve Duyarlılığı Sempozyumu

HKU Mühendislik Fakültesi’nin Gaziantep Valiliği AFAD il Müdürlüğü ile beraber organize ettiği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 9 Mayıs’ta “Gaziantep’e Afet Farkındalığı ve Duyarlılığı” Sempozyumu düzenlendi.

Afet ve Afad Konusunda Gaziantep Nerede?

Panele katılan konuşmacıların konuları aşağıda özetlenmiştir.

Dr Murat Nurlu, AFAD Deprem Dairesi Başkanı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi,

Ülkemizin afet ve acil durum konularında sorumlu ve yetkili olan AFAD Başkanlığı deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın gibi doğa kaynaklı afetlerin gözlenmesi yanında son zamanlarda Gaziantep kentimizde de uygulandığı gibi insani hareketler sonucu oluşan göç olaylarında da etkin rol oynamaktadır. Yılda yaklaşık 30000 deprem çözümü yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca ülkemizin deprem aktivitesi 7 gün 24 saat süreyle izlenmekte olup çeşitli deprem araştırmaları gerçekleştirilmektedir. En son Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çıkarılmış olup bu konularda toplumsal farkındalığın artırılması önem taşımaktadır.

Prof Dr Mikdat Kadioglu, Istanbul Teknik üniversitesi,

Afet Yönetimi,

Günümüzde doğa ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek zararların, insan hayatı, mal-mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği açıktır. Bu noktada ortaya çıkan “Afet Yönetimi” kavramı her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsar. Diğer bir deyişle, günümüzde afet yönetimi, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmayı, öncelikle zarar azaltma, sonra müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür. Bu nedenle, afet yönetimi çalışmaları bir bütündür.

Temel Afet Bilinci,

Afet sonrası ilk 72 saat hayat kurtarma açısından en kritik saatlerdir. Afet sonrası kurtarılanların büyük çoğunluğu ilk 24 saat içinde çevreden yetişen yakınları ve komşuları tarafından kurtarılmaktadır. Bu nedenle, afetlere hazırlığın toplum tabanlı olması, bireyden ve evden başlaması gerekir. Afetlerin ilk saatlerinde herkesin kendi başına olacağı, insanları sadece kendi bilgi ve hazırlığının kurtaracağı asla unutulmamalı. Bireye, aileye, sokağa, kuruma yani insana inemeyen afet hazırlıklarının basarili olduğu dünyada görülmüş bir şey değildir. Yerel yönetimler halka afetlere birey olarak hazırlanabilmesi, yanlış davranışlarını değiştirmesi ve kendi güvenliğini kendisinin sağlayabilmesi için harekete geçmesine yardımcı olmalıdır.

Hacer Çiftçi, Proje Yönetimi Uzmanı,

Gaziantep Deprem Master Planı Yol Haritası,

Gaziantep için Hazırlanacak Deprem Master Planında izlenecek yolun adım adım belirlenme esaslarını mevcut Deprem Master Planları örneklerini de dikkate alarak ortaya koymak ve Master Planının Hazırlıklarının başlanması için bundan sonraki çalışmaya hız verecek planlamayı yapmak.

Doç. Dr. Selma Koç, Kocaeli Üniversitesi,

Basın, Medya ve İletişim,

Gaziantep ili yerel basını özelinde ulusal medyanın afet haber aktör ve ileti içeriklerini irdelemekte afet farkındalığı kavramı üzerinden medya ve afet haber aktörleri ilişkisini değerlendirmektedir. Genel olarak medyada; Fen ve Mühendislik bilimleri temsilcileri ile kurumsal bazda afet uzmanları ve siyasiler haber aktörü olarak yer almakta, ileti içerikleri ise afet senaryo ve risklerinin kamuoyuna açıklanması ya da müdahale süreçlerinde kişi ve kurumların uygulamalarının görünür kılınmasının ötesine gidememektedir.

Sinan Atakan, Gaziantep il AFAD Müdürü,

Gaziantep’te Deprem Risk Analizi ve Türkiye Afet Müdahale Planı,

İlimiz Doğu Anadolu Fay Sistemi‘nin etkisindedir. Doğu Anadolu Fay hattı kuzeydoğuda Bingöl-Karlıova ile güneybatıda Hatay ili arasında uzanan yaklaşık 600 km uzunlukta bir sistem olup uzunlukları 50 km ile 145 km arasında değişen 6 farklı segmentten (fay parçası) olusşmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Gaziantep il Müdahale Planı (TAMP Gaziantep) ilk olarak 06.03.2015 tarihli yazı ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, her yıl güncellenerek onaya sunulmaktadır.

TAMP Gaziantep kapsamında 26 adet operasyon hizmet grubu planı oluşturulmuş olup, bu hizmet grubu planlarının hangi kamu kurum/kuruluş ve STK tarafından hazırlanacağı belirlenmiştir.

Dr. Öğr. Üye. Semra Çelikli, HKU Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü,

Afette Dünden Bugüne Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Afetlerin hasarlarında ilk akla gelen insan sağlığı üzerindeki doğrudan fiziksel zararlardır. Ancak afetlerin sağlık üzerine hasarı, sadece bu doğrudan etkilerle sınırlı kalmaz. Afetler bölgedeki sağlık hizmetlerinin altyapısını olumsuz etkiler, dolayısı ile insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerin oluşturduğu zarar daha ciddi hissedilir. Bununla birlikte tıp alanında son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ve teknolojinin gelişimi ile insanların afet yönetiminden ve afetlerdeki sağlık hizmetlerinden beklentileri artmıştır. Afet yönetiminde en önemli aşamalardan birisi hazırlıktır. Bu süreçte afetlerde sağlık hizmeti için planlamanın ve hazırlıkların doğru yapılması, afetler oluştuktan sonra verilecek olan sağlık hizmetinin etkinliğini arttıracaktır. Afetlerde görev alacak sağlık ekiplerinin yaralıların sayısı ya da afetin büyüklüğüne göre kademeli olarak devreye girecek afet master planlarının yapılması önemlidir. Bu planlar, ülke afet planına uygun il afet planları, ilin risk faktörleri ve diğer afet planı bileşenleri göz önüne alınarak uygulanabilir şekilde olmalıdır. Planda, afette görev alacak birimlerin ve kurumların görevleri net olarak belirlenmelidir. Planlar hazırlık döneminde sınanmalıdır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.